Null

 

เกี่ยวกับโครงการ

          กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดนโยบายในการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อเป็นรากฐานในการสร้างรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน โดยได้จัดทำศูนย์กลางเผยแพร่การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนทางออนไลน์ (www.thaicommercestore.com) รวมถึงการจัดทำร้านค้าออนไลน์ให้แก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP, GI, Organic, Halal และ Fairtrade) ทั้งนี้เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมให้ข้อมูล ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนทางออนไลน์ เพื่อส่งเสริมและขยายตลาดให้แก่ผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการซื้อของผู้บริโภค

          ทั้งนี้การสร้างร้านค้าออนไลน์จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ผ่านการประเมินศักยภาพความพร้อมทางการตลาดและขีดความสามารถในการบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ

  1. นำสินค้าขึ้นขายได้บนเว็บตลาดกลางออนไลน์ของกระทรวงพาณิชย์ www.thaicommercestore.com
  2. มีร้านค้าออนไลน์เป็นของตัวเอง และสามารถนำไปทำการตลาดออนไลน์ได้ด้วยตัวเอง
  3. ขายของได้ตลอดเวลา
  4. ไม่มีค่าใช้จ่ายในการจัดทำเว็บไซต์
  5. เพิ่มสินค้าในร้านค้าได้ไม่จำกัดจำนวน

เงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมโครงการ

  1. ผู้ประกอบการต้องผลิตสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP, GI, Organic, Halal และ Fairtrade) เท่านั้น
  2. สินค้าต้องเป็นสินค้าถูกต้องตามลิขสิทธิ์ ไม่ลอกเลียนแบบผู้อื่น
  3. สินค้าจะต้องมีการบรรจุหีบห่อที่ปลอดภัย และไม่เสี่ยงต่อการแตกหัก บุบสลาย
  4. สินค้าที่จะต้องมีการควบคุมคุณภาพการผลิตที่ได้มาตรฐานสม่ำเสมอ
  5. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตเป็นอย่างดี และมีความพร้อมที่จะนำกลับไปใช้ได้อย่างสม่ำเสมอ

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ คลิกที่นี่